P6010867

2024-02-27
INFORMATION TILL MEDLEMMAR SOM INSTALLERAT AUTOMATISKA GARAGEPORTSÖPPNARE

 
Enligt Gräskobbens samfällighetsförenings anläggningsbeslut ingår garage i gemensamhetsanläggningen som föreningen ska förvalta. Ett antal medlemmar har valt att installera automatiska garageportsöppnare som öppnas elektroniskt med en fjärrkontroll i det garage som de nyttjar. Dessa garageportsöppnare ingår inte i gemensamhetsanläggningen och förvaltas därför inte av föreningen.
 
I de fall där enskilda medlemmar installerat automatiska, motordrivna garageportsöppnare vill föreningens styrelse informera om
följande.
 
Eftersom föreningen inte äger eller förvaltar garageportsöppnare är det inte heller föreningen som ansvarar för deras funktion eller säkerhet. Styrelsen vill genom denna information tydliggöra att varje medlem som har
installerat en automatisk garageportsöppnare själv ansvarar för underhållet och driften av garageportsöppnaren.
 
I enlighet med Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa motordrivna anordningar (2011:12), som även omfattar automatiska garageportsöppnare, kan de enskilda medlemmar som installerat och därmed äger automatiska motordrivna garageportsöppnare vara tvungna att besikta och vidta åtgärder med garageportsöppnare för att de ska vara säkra för omgivningen. Att utföra detta åligger den enskilde medlem som har
installerat en automatisk, motordriven garageportsöppnare och kommer inte utföras av föreningen.
 
Styrelsen i Gräskobbens samfällighetsförening.

 

Karta över tomtgränser i Gräskobbens Samfällighetsförening


Extra föreningsstämma den 15 juni

Styrelsen kallar alla medlemmar i Gräskobbens samfällighetsförening till extra föreningsstämma den 15 juni 2023 klockan 19.00, avprickning från 18.45. Plats: Hotel Winn Haninge, Konferenslokal ETT. Kallelse har delats ut till alla medlemmar.

/Styrelsen
 

Viktigt meddelande 2023-05-26


Studsmatta på Samfällighetens mark
  
Då det gäller frågan om en eller några enskilda medlemmar kan använda samfällighetens grönområde som uppställningsplats för en studsmatta är utgångspunkten följande. Den mark som ingår i samfälligheten förvaltas av samfällighetens styrelse och får inte tas i anspråk av en eller några enskilda medlemmar för privat bruk. Ett beslut där styrelsen godkänner uppställningen av en studsmatta på samfällighetens mark skulle därför kunna kritiseras med anledning av att den samfällda marken då anses privatiserad.
 
Enligt en artikel i Testfakta så sker det ca 5000 olyckor per år (relaterat till studsmattor) som leder till sjukhusbesök. En del av dem är hjärnskakning och whiplashskador. I värsta fall kan olyckor med bestående men inträffa. Att föreningen är juridiskt ansvarig innebär att vi, om det värsta händer, blir tvungna att ta ekonomiskt ansvar efter olyckan. Den enskilde drabbade får på det ekonomiska planet ersättning genom olycksfallsförsäkring. Men dennes försäkringsbolag kommer att kräva dessa summor från föreningen som är formellt juridiskt ansvarig i och med att styrelsen haft kännedom om att studsmattorna funnits och kunnat förutse riskerna. I värsta fall handlar det om miljonbelopp som styrelsen och föreningens medlemmar kan bli ansvariga för.
 
Styrelsen har beslutat ATT INTE TILLÅTA STUDSMATTOR på föreningens mark. Styrelsen är inte beredd att ta på sig ansvaret eller belasta föreningens medlemmar med de risker som studsmattorna kan medföra.
 
Även när det gäller installation som t.ex. badbassäng, badtunna m.m. på föreningens mark, KRÄVS STYRELSENS GODKÄNNANDE. Ogillas styrelsens beslut så är det föreningsstämman som skall besluta annorlunda, ej enskild medlem .
 
Styrelsen vill även påpeka att upplägg av ved, skräp och jord inte heller är tillåtet på Samfällighetens mark.

​​​​​​​/Styrelsen

Inget varmvatten fredagen den 12 maj mellan 9-10

Fredagen den 12 maj mellan klockan 9.00 - 10.00 kommer varmvattnet att vara avstängt i Gammelhagen och Djuprännilen.

/Styrelsen
 

Årsmöte den 28 februari 2023 klockan 19.00.

Avprickning sker från klockan 18.45.

På årsmötet kommer även VVS-konsulterna Anders Folkesten och Leif Widén och svarar på frågor och
presenterar ett förslag och konsekvenserna av detta. Det är viktigt att så många som möjligt kommer till årsmötet och tar del av denna information.
 

Arbete med läckage den 20 och 21 december

Den 20 och 21 december har arbete pågått med läckage på Djuprännilen. Arbetet är nu slutfört.

/Styrelsen
 

Läckage i föreningen under vecka 50

Under veckan har vi haft flera läckage i fjärrvärmesystemet vilket har inneburit att vi vid fler tillfällen har varit tvungna att stänga av fjärrvärmen och varmvattnet i Djuprännilen och Gammelhagen. Dessa arbeten skall nu vara slutförda.

/Styrelsen
 

Snöröjning. 2022-12-02

Vi träffade snöröjaren och gick igenom föreningens område.
Där påtalades vad som vi inte var riktigt nöjda med när det gäller snöröjning.

Dom högar som blev kvar tas bort, så att det finns plats för mer snö ifall det 
blir ett snöoväder till.

En sak som kommer att placeras ut för vår skull i föreningen 
är sandlådor, kan vara bra att ha när det blir halt utanför  ingången till det egna huset.

/Styrelsen
 

Kallvattet avstängt på Pusshagen 2022-10-26

Kl 11.30
Reparationen av vattenläckan har gått bra och vattnet har åter satts på i hela Gräskobben. Det kan förekomma att vattnet kan vara  lite missfärgat i början men detta är inte något farligt utan beror på att avlagringar i rören som har släppt när trycket i systemet har minskat. Denna missfärgning kommer att försvinna inom några timmar.

Kl 09.00
Reparation av vattenläcka.
Onsdagen den 26 oktober från klockan 9.00 kommer kallvattnet att vara avstängt i hela Gräskobben. Då båda systemen är hopkopplade har vi varit tvugna att stänga av vattnet i båda undercentralerna. Detta medför att man inte helller kan hämta vatten i undercentrtalerna. Vattnet beräknas kunna släppas på under eftermiddagen.

/Styrelsen

Nya parkeringsregler från och med 2022-09-01

Från och med 2022-09-01 gäller nya parkeringsregler inom Gräskobbens samfällighet. Under Om Gräskobben/Parkering finns de nya reglerna samt blanketter för tjänstefordon.

Hälsningar

Styrelsen


Styrelsen informerar.
 
I ert närområde kommer det under vecka 29 att ske trädfällning.
 
En besiktning har gjorts av träden inom vår samfällighet och de träd som nu tas ner anses vara sjuka eller i dåligt skick.
 
Hälsningar
 
Styrelsen i GSF
 
 

Läcksökning 2022-06-09

Information till boende på Djuprännilen 305 - 316 samt 321 - 359 och Gammelhagen 254 - 255

Som ni alla känner till har vi en läcka i fjärrvärmesystemet. Vi har lokaliserat i vilket område läckan är men vi vet ännu inte exakt var läckan finns. Vi måste därför göra ytterligare undersökningar och det innebär att ni måste stänga av er cirkulationspump.

Undersökningen kommer att ske torsdagen den 9 juni mellan 9.00 – 15.00.
 
Ni kommer att ha tillgång till kallvattnet men inte varmvattnet. Vi ber er att minimera användandet av kallvattnet under denna tid då det avger ljud i systemen.

Denna information har även delats ut direkt till berörda fastighetsägare.

Mvh Styrelsen
 

Fjärrvärmeläcka uppdatering 2022-03-01

Den större fjärrvärmeläcka som vi har i området är i delområde Djuprännilen 305-316, 321-359, Gammelhagen 254-255. Vi har ännu inte lyckats loalisera exakt var läckan är. Läckaget har legat stabilt på ca 110 l/h den senaste månaden.

En liten rubrik.

Fjärrvärmeläcka 2022-01-09


Vi har en läcka på fjärrvärmevattnet från undercentral 1 som matar Gammelhagen och Djuprännilen samt förskolan med fjärrvärme. Vi har gjort några korta driftavbrott när vi har kopplat bort sektioner av systemet. Detta har medfört att fastigheterna har fått avbrott i värmeleveransen i mindre än 10 minuter.
Det resultat som vi kommit fram till är att den läcka som nu börjar att bli akut troligen ligger i den sektion som matar Djuprännilen 305-316, 321-359 samt Gammelhagen 254-255. Vi  har ännu inte lyckats att fastställa exakt var läckan är. Styrelsen ber de boende att göra åtgärder enligt den lapp som delades ut för en vecka sedan för att se om läckan ev ligger under någon fastighetslänga.
Vi har troligen någon ytterliggare mindre läcka i område Gammelhagen men som inte är lika akut som den som är i Djuprännilen.
Läckaget har på tre veckor ökat från 12 l/h till idag 85 l/h. Så länge vi inte fastställt var läckaget är så kan vi inte heller ta in entreprenörer för att påbörja reparation.

Vattenfalls avstängning av el, torsdag  2021-11-16

Vattenfall har meddelat att man på grund av elarbeten kommer att göra korta avbrott i elleveransen på ovanstående datum mellan kl 05.00 0ch 16.00. Detta kan då påverka även värmeleveransen då våra undercentraler också blir strömlösa. Om det fungerar som det ska så skall värmen komma tillbaka när strömen är tillbaka.

Läcka åtgärdad i Pusshagen 210502

Strax efter klockan 12 upptäcktes en vattenläcka i Pusshagen 49 vilket även påverkade Pusshagen 50. Dricksvattnet stängdes av för hela längan och rörmokare tillkallades.

Läckan har åtgärdats och vattnet är på igen sedan klockan 14.30.

Läcka på dricksvattensystemet 2021-06-13 kl 15.00

Vi har för tillfället en dricksvattenläcka som medför att vi har fått stänga av dricksvattnet för hela Gräskobben. Vi har kontaktat jourhavande rörmokare och hoppas att läckan snart skall vara åtgärdad. Vi kommer att uppdatera informationen här så snart vi vet mer  

styrelsen

Läcka på dricksvattensystemet 2021-06-13 kl 16.30

Läckan är nu åtgärdad och vattnet är åter påsläppt. Vattnet kan vara missfärgat och innehålla luftbubblor under den första tiden efter att vattnet är påsläppt. Detta är helt naturligt och inget farlig.

Styrelsen

2021-06-21 kl 17.00
Driftstopp undercentral för Gammelhagen och Djuprännnilen

Vi har haft ett driftstopp i undercentralen i Djuprännilen. Dettta medförde att det inte gick ut någon värme från undercentralen till Djuprännilen och Gammelhagen. Detta är nu åtgärdat.
Tack för att ni meddelade detta direkt till styrelsen så att vi kan åtgärda detta.
Tänk på att styrelsen inte är med i facebookgruppen och får därför inte information om ni lägger upp det där.

MVH
Styrelsen.

2021-06-22
Strömbortfall av en fas i vissa fastigheter i Gammelhagen.

Ett antral fastigheter i Gammelhagen har upplevt problem med elen i fastigheterna. Vissa saker fungerar medans vissa inte gör det. Vi har konstaterat att en fas saknas in till fastigheterna. Detta är inte ett fel som samfälligheten handlägger utan matningen av ström in till fastigheterna handläggs av nätägaren, Vattenfall. Vattenfall är kontaktade så förhoppningsvis är problemet snart åtgärdat.

Värmebortfall 2021-06-27 kl 17.30

Det har varit ett kortare värmeavbrott i samfälligheten. Den här gången berodde det på brist i värmeleveransen från Vattenfall. Detta kan vara förorsakat av driftavbrott pga åskvädret.