P6010867

Fjärrvärme

Föreningens fjärrvärmeanläggning består av 2 undercentraler och ett  distributionsnät för leverans av fjärrvärmevatten ut till fastigheterna i samfälligheten. En Undercentral (UC1) förser Djuprännilen, Gammelhagen och Förskolan  med fjärrvärme och en Undercentral (UC2) förser Pusshagen med fjärrvärme.
I undercentralerna kommer fjärrvärmevatten in till samfälligheten från Vattenfalls fjärrvärmesystem. I undercentralerna finns värmeväxlare där värme växlas över till samfällighetens fjärrvärmesystem. Föreningens distributionsnät levererar värme fram till fastigheterna. Samfälligheten äger och förvaltar eget system och ansvarar för drift och skötsel av systemet. Föreningens ansvar är fram till och med  avstängningsventilerna (ventiler för inkommande fjärrvärme och returvatten ut från fastighet) i fastigheterna samt energimätarna.
I fastigheterna finns en energimätare som läser av förbrukning i respektive fastighet av uttagen energi (kWh) samt hur stor volym (kbm) fjärrvärmevatten som passerar fastigheten. Detta utgör därefter underlag för debitering av förbrukad fjärrvärme.

I fastigheterna finns en värmecentral med tillhörande utrustning för att att värma upp fastigheten samt för att värma upp tappvarmvatten. Denna anläggning ägs av fastighetsägaren och denne ansvarar själv för drift och underhåll av denna.