P6010867

Vad innebär det att Bo i Gräskobben?

Bo i Gräskobben - att ta ansvar för samfälligheten.

Att bo och äga en fastighet i Gräskobben innebär en skillnad jämfört med att äga en bostadsrätt eller bo i hyresrätt. Äger du eller köper du som juridisk eller fysisk person en fastighet i Gräskobben ingår ett delägarskap i samfälligheten, vilket du inte kan avsäga dig. Det enda sättet att göra det är att flytta. Du äger din egen fastigheten fullt ut och du deläger och ansvarar för förvaltning av den gemensamma samfälligheten. En samfällighet kan förvaltas genom delägarförvaltning eller föreningsförvaltning. Beslut om hur detta utformas fattas genom ett delägarnas majoritetsbeslut. Oavsett vilken form är det ytterst du som delägare som har ansvar för samfällighetens vardagliga skötsel och underhåll. 

Varför bilda en samfällighetsförening?

För samfälligheter med gemensamhetsanläggning är det vanligt att man bildar en samfällighetsförening. Detta förenklar att få banklån, ger förmånsrätt vid fordran gentemot delägarfastighet och skapar förutsättningar för en demokratiskt, effektiv och rättssäker förvaltning. Föreningens uppdrag är i lag reglerad och fattade beslut gäller, även om alla inte är överens. Beslut kan överklagas till mark- och miljödomstol. 

Vem bestämmer i en samfällighetsförening?

I en samfällighetsförening för gemensamhetsanläggning är det du som delägare som bestämmer hur förvaltning skall genomföras. Detta gör du genom att anta stadgar, utse den styrelse som du vill se företräda dig i samfällighetens förvaltning, vara aktiv i föreningsstämman och löpande gentemot styrelse. Styrelsen föreslås ur samfällighetens delägare och antas på den årliga föreningsstämman. Styrelsens uppdrag är att verkställa de beslut som fattas av föreningsstämman, i linje med den budget och de riktlinjer som där fastslagits. Den till föreningen delegerade förvaltningen finansieras via en på föreningsstämman fastställd avgift som faktureras delägarna. 

Vad ta reda på om samfällighetsföreningen innan fastighetsköp?

Det första är att ta reda på hur stor den gemensamma avgiften är så att den kan inkluderas i boendekostnaden. Det andra är att ta reda på om det är större investeringar genomförda eller på gång och hur detta kommer att påverka avgiftens storlek. 

Varför bo i en samfällighet med en samfällighetsförening?

Du får möjlighet att påverka dina boendekostnader genom att fördela vad du gör på egen hand och vad som förvaltas gemensamt. Vill du bo i ett småhus förenklas detta genom att gemensamhetsanläggningens tunga delar förvaltas professionellt via föreningen vilket avlastar dig. Det viktigaste är dock oftast att samfälligheten har en närhet till lekplatser, dagis, erbjuder en säker och trygg miljö för både barn och vuxna och har gemensamhetsaktiviteter där nya möten får en naturlig plattform. 

Ordlista, de viktiga orden

Delägare

Den som är köper och äger en fastighet med ägarandel i en i en eller flera samfälligheter blir delägare i samfällighet.  

Fastighet

Ett mark- eller vattenområde med tillbehör som byggnader, andra anläggningar och ägarandelar i samfälligheter. Ägarandelar följer fastigheten vid försäljning. 

Föreningsstämma

Samfällighetsföreningens högsta beslutande organ, vid vilken delägarna ges möjlighet att besluta i frågor som rör samfälligheten. Stämman utser en styrelse för att sköta den löpande förvaltningen av samfälligheten. 

Förvalta

Under längre tid sköta och ta hand om något för någon annans räkning.

Gemensamhetsanläggning

En samfällighetstyp där flera fastigheter deläger anläggning av gemensam nytta som vägar, grönytor, 
lekplatser och garage. 

Samfällighet

En samfällighet är något som ägs gemensamt av ett flertal delägarfastigheter - mark, gemensamhetsanläggningar, rättigheter och liknande. Gräskobbens samfällighet är en gemensamhetsanläggning. 

Samfällighetsförening

En förening som på delägarnas uppdrag förvaltar en eller flera samfälligheter.

Stadgar

Interna regler som gäller för föreningar eller stiftelser. Dessa kan inte bildas utan antagna stadgar.