P6010867

190916: Läcka i fjärrvärme

Det finns sedan tidigare en läcka på fjärrvärmenätet i Pusshagen 1-56 som nu har ökat vilket har medfört ett avbrott på värmen i fastigheterna. Spädmatningen har ökats och värmen är nu åter. Reparation har sedan tidigare varit beställd till vecka 39(se nedan). Förhoppningsvis finns läckan på en av de två ställen som planerats för kontroll. Om värme saknas i fastigheten vänligen felanmäl detta till fjärrvärmeansvarig i styrelsen, Anders Rahden, på telefon
070-565 47 56.

190916: Försening mätarbyte

Vi kommer att få vissa förseningar med mätarbytena då våra hantverkare måste åta sig vissa andra arbeten. Detta innebär att de fastigheter (Gammelhagen 201-234) som skulle fått sina mätare bytta vecka 39 istället kommer att få dessa utbytta vecka 40. Troligen kommer förseningen även påverka resterande veckor. Detta kommer att aviseras veckovis i de aktuella fastigheternas brevlådor.

200916: Läcksökning i fjärrvärme

Vecka 39 påbörjas läcksökning på två ställen i Pusshagen:
utanför Pusshagen 1 och 2 samt utanför gaveln på Pusshagen 56. Om läckor upptäcks där så kommer reparation att utföras vilket kan medföra avstängningar i fjärrvärmenätet under vissa perioder. Förhoppningen är att arbetena avslutas senast vecka 40.

200812: Byte av energimätare

Bytet av de gamla energimätarna som det informerades och togs beslut om på senaste årsstämman ska strax påbörjas och det är av stor vikt att dokumentet nedan läses i sin helhet. Två viktiga punkter(som återfinns i dokumentet):

  1. Lämna era nycklar till kvartersombudet i tid
  2. Kom ihåg att stänga av larmet
Detta gäller givetvis endast om ni inte kan närvara vid bytet.

200619: Klargörande kring samfällighetsavgift

Vi önskar klargöra lite kring den ökning av samfällighetsavgiften som samtliga boende påverkats av i samband med den nyss inkomna kvartalsräkningen. Ökningen av samfällighetsavgiften är för att täcka en del av de ökande underhållskostnader som till del förklarades av ordföranden under "Ordföranden har ordet" i senaste gräskobbenkuriren.

Vårt område är 40 år gammalt och det finns många saker som måste åtgärdas. En av dom större sakerna är fjärrvärmesystemet som idag har flera läckage som skall undersökas och repareras. Där vet vi idag inte vad kostnaderna blir. Vi har i år budgeterat för mindre reparationer som endast är tillfälliga. När vi gräver upp och ser hur statusen på våra rör är så kan det eventuellt växa till en större åtgärd. Den tekniska livslängden på hela fjärrvärmesystemet börjar närma sig sitt slut och vi behöver snart  (4-6 år) troligen göra mycket mer omfattande reparationer, ev byta ut hela systemet eller byta till något annat värmesystem om detta är möjligt. Redan nästa år måste delar av utrustningarna i våra undercentraler bytas. Detta avser värmeväxlare, pumpar , reglerutrustning mm. Vi har även skador i vårat avloppssystem som behöver åtgärdas. Våra garage och lekplatser är också anläggningar som behöver mer omfattande underhåll.

Tyvärr så har man inte fonderat pengar för allt detta genom åren. Den höjning som det beslutades om på den senaste årsstämman är för att göra de nödvändigaste reparationerna i närtid och för att börja bygga upp en mindre buffert för att klara av ev haverier som kan uppstå utan att behöva kalla till extra årsmöte så fort något händer. Den höjning som görs nu borde gjorts tidigare och då hade man kanske inte behövt att höja så mycket på en gång.

190425: Höjningen av samfällighetsavgiften

Undercentralen i Pusshagen kommer att repareras imorgon (fredag 26/4), vilket innebär att fjärrvärmen(varmvatten)  kommer att vara avstängd mellan 07.30 och ca 09.00. Arbetet påverkar endast Pusshagen. Djuprännilen och Gammelhagen har tillgång till varmvatten som vanligt. Anledningen till denna korta framförhållning är en läcka som upptäcktes i tisdags och sedan nödtätats.

190315: Rastning av hundar

På förekommen anledning vill vi påminna om att det är samma regler som gäller för rastning av hundar inom samfälligheten som i resten av kommunen, dvs:
"Hundar ska hållas kopplade inom de områden och offentliga platser som anges på kartan nedan" (Kartan finns på https://www.haninge.se/bygga-bo-och-miljo/naturvard-parker/hundar/). Hela samfälligheten gräskobben inkluderas i området på kartan. Det är även kopplingstvång i hela kommunen för löpande tikar. Kom ihåg att plocka upp skräp och hundbajs efter dig och din hund.

190125: Servicearbeten ComHem

ComHem kommer att påbörja servicearbeten i området idag(2019-01-25) och kommer att arbeta ca två veckor framöver.
Entrepenören som utför arbetet heter Bäck Installation och har ComHem-legitimation. Arbetet kommer att utföras dagtid 08.00-16.30 vilket kan medföra störningar i TV- och internettjänsterna. Om låga signalnivåer uppmäts i någon fastighet kommer berörd fastighetsägare att kontaktas för utökad kontroll.