P6010867

Avlopp

Samfälligheten har ett gemensamt avloppssystem för avloppsvatten från fastigheterna. Samfälligheten har sedan en avlämningspunkt där avloppsvattnet övergår i det kommunala avloppsnätet. 
Samfälligheten har även ansvar för dagvattenledingar inom områden. Detta dagvattensystem utgörs av dagvattenbrunnar i vägar och parkeringsplatser samt som dräneringsbrunnar i övrig mark.

Avloppssytem inom egen fastighet ansvarar fastighetsägaren själva för.