P6010867

INFORMATION TILL MEDLEMMAR SOM INSTALLERAT
AUTOMATISKA GARAGEPORTSÖPPNARE
 
Enligt Gräskobbens samfällighetsförenings anläggningsbeslut ingår garage i gemensamhetsanläggningen som föreningen ska förvalta. Ett antal medlemmar har valt att installera automatiska garageportsöppnare som öppnas elektroniskt med en fjärrkontroll i det garage som de nyttjar. Dessa garageportsöppnare ingår inte i gemensamhetsanläggningen och förvaltas därför inte av föreningen.
 
I de fall där enskilda medlemmar installerat automatiska, motordrivna garageportsöppnare vill föreningens styrelse informera om
följande.
 
Eftersom föreningen inte äger eller förvaltar garageportsöppnare är det inte heller föreningen som ansvarar för deras funktion eller säkerhet. Styrelsen vill genom denna information tydliggöra att varje medlem som har
installerat en automatisk garageportsöppnare själv ansvarar för underhållet och driften av garageportsöppnaren.
 
I enlighet med Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa motordrivna anordningar (2011:12), som även omfattar automatiska garageportsöppnare, kan de enskilda medlemmar som installerat och därmed äger automatiska motordrivna garageportsöppnare vara tvungna att besikta och vidta åtgärder med garageportsöppnare för att de ska vara säkra för omgivningen. Att utföra detta åligger den enskilde medlem som har
installerat en automatisk, motordriven garageportsöppnare och kommer inte utföras av föreningen.
 
Styrelsen i Gräskobbens samfällighetsförening.
 

Garage och parkeringsplatser

Samfälligheten har ett antal garagelängor som föreningen ansvarar för. I dessa garagelängor finns 225 garageplatser samt 2 undercentraler. Samfälligheten upplåter en garageplats till respektive fastighet. Notera att respektive fastighet inte äger sitt garage och det är därför inte tillåtet för fastighetsägaren att låna eller hyra ut garageplats till utomstående. Fastighetsägaren ansvarar för låskolv till garaget samt ev installerad fjärröppnare. I garaget får endast fordon samt utrustning för fordon finnas. Garagen får inte användas som förråd för annan materiel. I garagen får inte brandfarliga vätskor eller gaser förvaras utom fordonsdrivmedel i godkänt emballage. Man får inte heller förvara explosiva varor här. I garagen får man inte montera upp mellanväggar mm. 
Samfälligfheten tar inget ansvar för utrustning som förvaras i garagen.

I samfälligheten finns ett antal parkeringsytor som är avsedda för parkering av motorfordon. Man får inte ställa upp släpvagnar eller avställda fordon på dessa platser.
När det gäller parkeringsregler, se mer under flik parkering.

Samfälligheten ansvar för snöröjning av parkeringsområdena. Detta sker genom avtal med entreprenör.