P6010867

Garage och parkeringsplatser

Samfälligheten har ett antal garagelängor som föreningen ansvarar för. I dessa garagelängor finns 225 garageplatser samt 2 undercentraler. Samfälligheten upplåter en garageplats till respektive fastighet. Notera att respektive fastighet inte äger sitt garage och det är därför inte tillåtet för fastighetsägaren att låna eller hyra ut garageplats till utomstående. Fastighetsägaren ansvarar för låskolv till garaget samt ev installerad fjärröppnare. I garaget får endast fordon samt utrustning för fordon finnas. Garagen får inte användas som förråd för annan materiel. I garagen får inte brandfarliga vätskor eller gaser förvaras utom fordonsdrivmedel i godkänt emballage. Man får inte heller förvara explosiva varor här. I garagen får man inte montera upp mellanväggar mm. 
Samfälligfheten tar inget ansvar för utrustning som förvaras i garagen.

I samfälligheten finns ett antal parkeringsytor som är avsedda för parkering av motorfordon. Man får inte ställa upp släpvagnar eller avställda fordon på dessa platser.
Vid parkering skall fordonet vara utrustat med "Parkeringstillstånd" eller "Tillstånd Gästparkering".  Se mer under flik parkering.

Samfälligheten ansvar för snöröjning av parkeringsområdena. Detta sker genom avtal med entreprenör.