P6010867

Park, mark och lekplatser

Marken inom samfälligheten utgörs av privata tomter som fastighetsägarna äger samt av samfälld mark, dvs den gemensamma marken som förvaltas av samfälligheten. Den samfällda marken ägs av Haninge kommun men är upplåten till samfälligheten med nyttjanderätt.

Inom samfälligheten finns ett stort antal grönytor som utgörs både av klippta gräsytor samt av naturmark. Det är samfälligheten som ansvarar för skötsel av dessa. Detta sköts till stor del av entreprenörer med avtal från föreningen, t.ex gräsklippning. trädfällning mm. 
Det är inte tillåtet utan tillstånd från styrelsen att utnyttja samfälld mark för enskild fastighetsägare (t.ex. sätta upp staket, plantera  häck eller övriga planteringar, bygga förråd mm utanför egen tomtgräns). Om fastighetsägare önskar att träd och buskar tas bort på samfällighetens  mark, se anvisningar i "Välkommen till Gräskobben".

Inom samfälligheten finns ett antal lekplatser samt en bollplan. Dessa sköts av samfälligheten. Samfälligheten ansvarar för regelbunden besiktning av dessa. Om man upptäcker fel på lekredskap mm så skall detta felanmälas till styrelsen så att reparation kan ske.