P6010867

Vägar och gångvägar

Samfälligheten ansvarar för infartsvägarna (Pusshagen och Gammelhagen) i området samt för gångvägarna inom samfälligheten. Detta avser skötsel av asfaltsytor, kantsten , snöröjning mm. För snöröjning har föreningen avtal med entreprenör som sköter detta. För övriga arbeten sker beställning mot leverantör vi enskilda tillfällen.
Samfälligheten ansvar för skyltning av vägar och gångvägar.

OBS!
Notera att det råder max 15 km/h i fart på våra infartsvägar samt att det är generellt förbud mot infart av motorfordon på gångvägarna. Avsteg görs för tillfällig lastning/lossning av tung och skrymande last samt transport av rörelsehindrad person. Vid infart på gångvägar skall mycket låg hastighet nyttjas.  Efter lastning/lossning skall fordon snarast förflyttas till parkeringsområdena. Det är inte tillåten att parkera på gångvägar eller på föreningens mark.