P6010867

Justering av parkeringsregler 2022-08-23

Efter att styrelsen har fått in synpunkter på kostnaden för de som har en 3:e bil, har vi beslutat att justera beloppet till samma pris som för långtidsparkering för husbil, d.v.s. 1 050 kronor/månad.

Anmälan sker till registrering@lansparkering.se
 

Svar på frågor som inkommit till styrelsen med anledning av de nya parkeringsreglerna

Får samfälligheten ta del av några intäkter?
Svar: Enligt avtalet med Länsparkering fördelas intäkterna som följer:
Intäkterna för timmes- och dygnsparkering; där tillfaller 20 % Länsparkering och 80 % samfälligheten.
Intäkterna för långtidsparkeringar tillfaller till 100 % samfälligheten.
Samtliga parkeringsböter tillfaller Länsparkering (samma som förut).


Varför måste man meddela vilken bil som man har i garaget och vilken som står ute på parkeringen?
Svar: Det blir problematiskt för parkeringsbolaget att hålla reda på alla fordon och det är lätt hänt att man rätt som det är har två bilar ute på parkeringen istället för en i garaget. Garagen är till för att nyttjas av fordon och inget annat.
 

Information om de nya parkeringsreglerna som kommer att börja gälla 2022-09-01

Styrelsen har tecknat nytt avtal med Länsparkeringar som gäller från och med 2022-09-01.
 
Gratis parkering
 
Gratis parkering lämnas om ett hushåll (medlem) har minst två bilar och vill ha en gratis parkering utöver sin garageplats. Observera, gratis parkering lämnas endast för en bil per hushåll.
 
Följande villkor gäller för en gratis parkeringsplats:
 
1)   Båda bilarna ska vara registrerad på person/personer som är mantalsskrivna på samma adress inom föreningen (Pusshagen, Gammelhagen eller Djuprännilen). Gäller ej förmånsbil, men där ska intyg från arbetsgivaren visas upp (blankett för förmånsbil finns på hemsidan).
2)   Registreringsnummer ska anges för båda bilarna som ska vara skattade, besiktigade, ej ha körförbud och får inte vara avställda.
3)   Man måste ange vilken av bilarna som ska stå på besöksparkering (gratis) och vilken bil som ska stå i garaget.
 
 
För att erhålla gratis parkering mejlar man till Länsparkeringar och ansöker om ett gratis parkeringstillstånd. Adressen är registrering@lansparkering.se. Ange namn, adress, båda bilarnas registreringsnummer samt vilken av bilarna som ska stå i garaget samt utanför på parkeringsplats. Tillståndet gäller tills vidare. Gratis parkering gäller alla parkeringsplatser utanför våra garage, man får alltså ingen egen reserverad parkeringsplats utan man tar en som är ledig. Appen EasyPark används inte vid gratis parkering, Länsparkeringar vet vilka bilar som har tillstånd att stå gratis.
 
Parkering med reducerad kostnad
 
Långtidsparkering (en månad eller längre) kan erhållas till en kostnad på 1 050 kronor i månaden (50% av ordinarie kostnad). Gäller för husbil och bil från arbetsgivare som inte är förmånsbeskattad. Följande villkor gäller:
 
1)   Husbilen ska vara registrerad på person som är mantalsskriven på adress inom föreningen.
2)   Registreringsnummer ska anges. Husbilen ska vara skattad, besiktigad samt inte ha körförbud men den kan vara avställd.
3)   Om man har bil genom arbetsgivare som inte är en förmånsbil. Intyg från arbetsgivaren ska visas upp (blankett finns på hemsidan).
 
Ansökan för långtidsparkering görs också till Länsparkeringar. Efter godkännande erhåller man en kod som används i appen EasyPark. Samma sak gäller för parkering med reducerad kostnad som gratis parkering – den gäller tills vidare och man har ingen egen reserverad parkeringsplats, utan man tar en som är ledig.
 
Observera att endast husbilar och förmånsfordon har rätt att nyttja koden med reducerat pris och att vanliga privatbilar som använder koden bryter mot parkeringsreglerna och riskerar att få kontrollavgift.
   
Kostnad vid besöksparkering
 
·       Gäller för alla som inte har en gratis parkeringsplats eller en parkering med reducerad kostnad.
·       Benämns som besöksparkering och gäller alla parkeringsrutor inom samfälligheten. 
·       Kostnaden är12 kr/timme eller max 70 kr per dygn. Gäller 00–24, måndag till söndag. Inga undantag under året.
·       All betalning sker endast via appen EasyPark.
 
Man får tillfälligt stå vid fastighet (max 15 minuter) för lastning och lossning av fordonet, det är samma regler som tidigare. Man får inte parkera på gångvägar eller grönytor inom området. Vi ber alla fastighetsägare att i största möjliga mån parkera sina bilar i anslutning till sina garage.
 
Observera att all hantering av parkering inom föreningen har enligt avtal överlåtits till Länsparkeringar. Ansökan och godkännande av gratis parkering eller med reducerad avgift görs endast till Länsparkering. Har man fått en p-bot (kontrollavgift) och vill bestrida den, görs även det till parkeringsbolaget. Från 2022-09-01 kommer alltså våra tidigare regler om utdelade lappar som man satte i bilens fönsterruta inte att gälla. Nya skyltar kommer att sättas upp vid våra parkeringsplatser.
 
 
Hälsningar
 
Styrelsen i GSF

 

Regler som gäller till och med 2022-08-31

Gästparkering

Gräskobben har gästparkering inne i området och varje fastighetsägare har tillgång till tre kort - Tillstånd Gästparkering - som kan lånas ut och läggas i framrutan.  
OBS!
Använd inte "Tillstånd Gästparkering" för eget bruk. Är fordonet registrerat på en boende i samfälligheten så  bötfälls den om den är försedd med "Tillstånd Gästparkering".

Parkeringsplats vid Förskolan (vändplan Pusshagen) får bara nyttjas av förskolans personal och besökare till förskolan under vardagar kl 06.00 till 18.00. Övrig tid får andra fordon parkeras här med giltigt parkeringstillstånd.

Boendeparkering

Det finns boendeparkering i Gräskobben och varje fastighet erhåller 2 stycken "Parkeringstillstånd". Detta tillstånd är kopplat mot fordonsägaren och skall vara skrivet på en adress inom samfälligheten.  Om fordonet är en bil bör tillståndet klistras på insidan av framrutan. 

Det är inte tillåtet att lämna ut "Parkeringstillstånd" eller "Tillstånd Gästparkering" permanent till boende utanför samfälligheten. 

För parkeringsbestämmelser se  bifogat dokument "Parkering.docx