P6010867

Gräskobbens Samfällighet i Jordbro.

Gräskobbens Samfällighet omfattar områdena Pusshagen, Gammelhagen och Djuprännilen. Inom området finns 225 privata fastigheter, en kommunal förskola och en gemensam fastighet. Du som flyttar in i Gräskobben, gör det till en fastighet som är din egendom, och du bestämmer själv hur Du vill ha det där. Utanför din tomtgräns förvaltar Gräskobbens Samfällighetsförening (GSF) en gemensamhetsanläggning i form av vägar, parkeringsplatser, garage, lekplatser, värme, el, vatten och avlopp. Som fastighetsägare i samfälligheten Gräskobben är medlemskap i GSF obligatoriskt.

Förvaltning av samfällighet.

GSF förvaltas av en styrelse. Denna väljs av en stämma som sammanträder en gång om året, som regel i mars. Samtliga fastighetsägare har rätt att delta i stämman. Där behandlas vår verksamhet, ekonomi, uttaxering m.m. På stämman kan Du påverka denna del av Ditt boende. Styrelsen sammanträder ca 10 gånger per år. Information från styrelsen lämnas i förekommande fall genom "Gräskobbenkuriren" eller informationsblad som delas ut till medlemmarna. Det är bara styrelsen som har rätt att beställa reparation och underhåll från utomstående firmor. Den husägare som på egen hand gör sådan beställning, riskerar att få betala arbetet. 
En samfällighet styrs av lag (Lag (1973:1150 om förvaltning av samfälligheter) samt ett anläggningsbeslut fastställt av lantmäteriet. Detta anläggningsbeslut styr vad samfälligheten skall ägna sig åt. Samfälligheten får inte ägna sig andra saker än det som är fastställt i anläggningsbeslutet.